TOIMINTAOHJE

Sport Club Hyvinkää ry haluaa edistää seurassa urheilevien lasten turvallisuutta. Tämä vuoksi seuran junioritoiminnassa mukavan olevien vapaaehtoisten rikostaustat selvitetään. Rikosrekisterin selvittäminen on vapaaehtoista ja tehdään ainoastaan toimihenkilön suostumuksella. Mikäli toimihenkilö ei halua rikosrekisteriään selvitettävän, muodostuu este olla mukana olevien vapaaehtoistoiminnassa.

1. Yleistä

Toukokuussa 2014 voimaan tullut laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014) koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Se antaa toiminnan järjestäjälle, kuten yhdistykselle tai elinkeinonharjoittajalle, mahdollisuuden tietyin edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta.

2. Toimintaohjeen tarkoitus

Ohjeessa kuvattujen toimintatapojen tarkoituksena on varmistaa ja edistää lasten turvallisuutta vapaaehtoistoiminnassa. Niiden avulla toiminnan järjestäjä voi ehkäistä alaikäisten koskemattomuutta ja turvallisuutta vaarantavia tekoja ja tapahtumia. Ohjeessa kuvattujen menettelyjen tulee olla käytössä silloin, kun lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta on loukattu.

3. Lasten turvallisuutta edistäviä toimintatapoja

Toimintaohjeen tavoitteena on viime kädessä edistää lasten turvallisuutta ja koskemattomuutta. Tavoitteeseen päästään sitouttamalla vapaaehtoistoiminnan järjestäjät seuran toimintatapoihin ja kouluttamalla uudet toimihenkilöt.

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan tässä sitä, että

 • lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
 • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
 • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
 • lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden käyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.

Ohjeessa kuvattujen toimintatapojen avulla

 • edistetään lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä,
 • tuetaan alaikäisten turvallista osallistumista toimintaan sekä
 • vahvistetaan lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.

4. Häirinnän tunnusmerkit

Lapsille ja nuorille järjestettävässä vapaaehtoistoiminnassa on tavoitteena päihteetön, väkivallaton ja turvallinen ympäristö.
Häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

 • nimittely
 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset
 • seksuaalinen koskettelu, kuten nipistely, suutelu, puristelu
 • puhelinsoitot, tekstiviestit ja sähköpostit tai seksuaalissävytteiset kirjeet
 • halventavat ja seksistiset vitsit
 • toistuvat seksuaalissävytteiset ehdotukset tai seksuaaliseen käytökseen viittaavat kutsut
 • seksuaaliseen kontaktiin pakottaminen

Seksuaalisessa häirinnässä lähtökohtana on aina häirinnän kohteen oma kokemus. Häirinnän kohteena voivat olla sekä tytöt että pojat.

5. Ennaltaehkäisy

5.1.Luomalla käytännöt alaikäisten turvallisuutta koskevien asioiden käsittelemiseksi. Edellä kuvatut häirinnän piirteet tulee käydä lasten kanssa läpi sekä luoda luottavainen ilmapiiri, että lapsen on helppo tulla kertomaan, jos kokee häirintää.

5.2. Vahvistamalla häirintää ehkäisevää ilmapiiriä. Lisätään toiminnassa mukana olevien tietoisuutta häirinnästä ja sitä koskevista toimintaohjeista. Varmistetaan, että ohjeet ja käytännöt ovat kaikkien tiedossa ja helposti saatavilla Jopoxissa.

5.3. Luomalla selkeät käytännöt alaikäisten kanssa toimivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten rekrytointiin.

5.4.Kaikilta vapaaehtoisilta, joiden rooli joukkueessa on:
HUOM! Ajantasainen tieto joukkueen taustoista tulee löytyä Jopoxista ja tiedon oikeallisuudesta vastaa joukkueen jojo!

 • Apuvalmentaja
 • Joukkueen huoltaja
 • Joukkueenjohtaja
 • Päävalmentaja
 • Valmentaja
 • Vastuuvalmentaja

tullaan vaatimaan vapaaehtoinen rikostaustaote ennen vapaaehtoistyön aloittamista.

VAPAAEHTOISEN SUOSTUMUS.docx – Rikosrekisteriotteen hakeminen

Allekirjoitettu suostumus toimitetaan skannattuna osoitteeseen toimitetaan toimisto@sch.fi
Asiakirjan arkistointi aika on niin kauan kun henkilö on seuran palveluksessa. Rikosrekisteriotteen sisällöstä arkistoidaan tieto "RRO ok" henkilön tietojen taakse. Mikäli ote ei ole "ok", ei henkilö voi toimia seuran palveluksessa ja näin ollen hänen osalta ei arkistoida mitään tietoja.

Pois lukien vapaaehtoiset, jotka toimivat seuran aikuisjoukkueissa (miesten ja naisten edustusjoukkueet, äijäsäbä).
Rikosrekisteriotteesta aiheutuvat kulut maksaa joukkue. Lähtökohtaisesti rikosrekisteri tarkastetaan vain kerran. Mikäli SCH:n hallitus katsoo tarpeelliseksi, se voi päätöksellään pyytää vapaaehtoiselta toimihenkilöltä suostumuksen rikosrekisteriotteen uudelleen tarkistamiseksi.

5.5. Lisäämällä toiminnan läpinäkyvyyttä. Kaikkiin lasten harjoituksiin sekä peleihin on vanhemmilla vapaa pääsy.

5.6. Kouluttamalla vapaaehtoisia ja keräämällä palautetta. Vapaaehtoisille järjestetään aloituskoulutuksia, jossa käydään läpi seuran toimintaohjeet. Kerran vuodessa kerätään palautetta joukkueilta sekä vanhemmilta joukkueiden ja seuran toiminnasta.

6. Puuttuminen

Kaikkiin tapauksiin, jotka täyttävät häirinnän tunnusmerkit tulee aikuisen puuttua välittömästi.

Mikäli pelkkä sanallinen puuttuminen ei auta, tulee asia tuoda julki lapsen vanhemmalle tai toiselle aikuiselle. Vakavemmissa tapauksessa asiasta on tehtävä asianmukainen viranomaisilmoitus.

Joukkueita näissä tapauksissa auttaa hallituksen jäsenistö ja ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii Matti Hautala masa_hautala@yahoo.com

https://etoleyksin.fi/

https://ilmo.suek.fi/#!/

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140148